Sunday, April 17, 2011

Kalimat tawakal di dalam al-Qur'an

Kalimat tawakal di dalam al-Qur'an

3:122. Apabila dua golongan daripada kamu bermaksud untuk berkecut hati walaupun Allah Wali mereka - dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin mempercayakan (tawakal).

3:159. Adalah dengan pengasihan Allah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka, dan sekiranya kamu berkasar dan berkeras hati, tentu mereka menyuraikan diri dari sekeliling kamu. Maka maafkanlah mereka, dan mintalah ampun untuk mereka, dan berundinglah dengan mereka dalam urusan. Apabila kamu telah memutuskan, percayakanlah (tawakal) kepada Allah; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mempercayakan.
3:160. Jika Allah menolong kamu, tiada yang dapat mengalahkan kamu, dan jika Dia mengabaikan kamu, maka siapakah pula yang dapat menolong kamu sesudah-Nya? Maka kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin mempercayakan.

4:81. Mereka berkata, "Ketaatan"; tetapi apabila mereka pergi dari sisi kamu, segolongan daripada mereka memikirkan pada malam hari dengan yang selain kamu mengatakan. Dan Allah menulis apa yang mereka memikirkan; maka berpalinglah daripada mereka, dan percayakanlah (tawakal) kepada Allah; dan cukuplah Allah sebagai wakil.

5:11. Wahai orang-orang yang percaya, ingatlah akan rahmat Allah ke atas kamu apabila satu kaum bermaksud untuk menjulurkan kepada kamu tangan-tangan mereka, dan Dia menahan tangan-tangan mereka daripada kamu; dan takutilah Allah; dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin mempercayakan (tawakal).

5:23. Berkata dua orang lelaki antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah merahmati, "Masuklah menemui mereka melalui pintu gerbang. Apabila kamu memasukinya, kamulah orang-orang yang mengalahkan, dan percayakanlah kepada Allah, jika kamu orang-orang mukmin."

7:89. Sungguh, kami akan mengada-adakan dusta terhadap Allah jika kami kembali kepada anutan kamu, setelah Allah menyelamatkan kami daripadanya. Tiadalah bagi kami untuk kembali kepadanya, melainkan jika Allah, Pemelihara kami, menghendaki. Pemelihara kami merangkumi segala sesuatu dalam pengetahuan-Nya. Kepada Allah kami mempercayakan. Wahai Pemelihara kami, bukakanlah satu keputusan yang benar antara kami dan kaum kami; Engkau yang terbaik daripada pemberi-pemberi keputusan."

8:2. Orang-orang mukmin hanyalah yang, apabila Allah diingatkan, hati mereka gementar, dan apabila ayat-ayat-Nya dibacakan kepada mereka, ia menambahkan mereka dalam keimanan, dan kepada Pemelihara mereka, mereka mempercayakan (tawakal),

8:49. Apabila orang-orang munafik, dan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, berkata, "Agama mereka telah menipu mereka"; tetapi sesiapa mempercayakan (tawakal) kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Perkasa, Bijaksana.

8:61. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, hendaklah kamu condong kepadanya, dan kamu percayakanlah kepada Allah; sesungguhnya Dialah Yang Mendengar, Yang Mengetahui.

9:51. Katakanlah, "Tiada yang akan menimpa kami melainkan apa yang Allah telah menuliskan bagi kami; Dia Pelindung kami, dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang mukmin mempercayakan (tawakal)."

9:129. Maka jika mereka berpaling, katakanlah, "Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada tuhan melainkan Dia. Kepada-Nya aku mempercayakan (tawakal). Dia Pemelihara Arasy yang besar."

10:71. Dan bacakanlah kepada mereka berita Nuh, tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika berdirinya aku di sini membencikan kamu, dan peringatanku kepada kamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku mempercayakan; putuskanlah urusan kamu dengan sekutu-sekutu kamu, kemudian janganlah hendaknya urusan kamu membimbangkan kamu, tetapi buatlah putusan terhadapku, dan janganlah memberi aku tangguh.

10:84. Musa berkata, "Wahai kaumku, jika kamu percaya kepada Allah, kepada-Nya kamu percayakanlah (tawakal) jika kamu muslim."

10:85. Mereka berkata, "Kepada Allah kami mempercayakan. Pemelihara kami, janganlah Engkau membuat kami satu cubaan bagi kaum yang zalim,

11:56. Sesungguhnya aku mempercayakan kepada Allah, Pemeliharaku dan Pemelihara kamu; tidak ada makhluk yang merayap melainkan Dia mengambilnya daripada ubun-ubun. Sesungguhnya Pemeliharaku adalah di atas jalan lurus.

11:88. Dia berkata, "Wahai kaumku, apa pendapat kamu, jika aku di atas bukti yang jelas daripada Pemeliharaku, dan Dia merezekikan aku dengan rezeki yang baik daripada-Nya; dan aku tidak menghendaki untuk menentang kamu pada apa yang aku melarang kamu; aku hanya menghendaki untuk memperbetulkan, sebarang yang aku boleh, dan pertolonganku hanyalah dengan Allah. Kepada-Nya aku mempercayakan (tawakal), dan kepada-Nya aku berkesesalan.

11:123. Kepunyaan Allah keghaiban di langit dan bumi, dan kepada-Nya seluruh perkara dikembalikan; maka sembahlah Dia, dan percayakanlah kepada-Nya. Pemelihara kamu tidak lalai daripada apa yang kamu buat.

12:67. Dan berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah masuk dari satu pintu gerbang; masuklah dari pintu-pintu yang berlainan. Namun begitu, aku tidak berguna kepada kamu sedikit pun terhadap Allah; putusan hanyalah bagi Allah. Kepada-Nya aku mempercayakan (tawakal), dan kepada-Nya hendaklah semua mempercayakan, orang-orang yang mempercayakan."

13:30. Demikianlah Kami mengutus kamu kepada satu umat yang sebelumnya beberapa umat telah berlalu untuk membacakan mereka apa yang Kami mewahyukan kamu; namun begitu, mereka tidak percaya kepada Yang Pemurah. Katakanlah, "Dia Pemelihara aku; tidak ada tuhan melainkan Dia. Kepada-Nya aku mempercayakan (tawakal), dan kepada-Nya aku bertaubat."

14:11. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami tidak lain hanyalah manusia-manusia yang serupa dengan kamu; tetapi Allah berbudi baik kepada sesiapa yang Dia mengkehendaki daripada hamba-hamba-Nya. Tiadalah bagi kami untuk mendatangkan kepada kamu satu kuasa melainkan dengan izin Allah; dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin mempercayakan (tawakal).

14:12. Dan mengapakah kami tidak akan mempercayakan kepada Allah memandangkan Dia telah memberi kami petunjuk pada jalan-jalan kami? Sungguh kami akan bersabar atas apa sahaja yang kamu menyakitkan kami; dan kepada Allah hendaklah semua mempercayakan, orang-orang yang mempercayakan."

16:42. Orang-orang yang bersabar, dan mempercayakan (tawakal) kepada Pemelihara mereka.

16:99. Ia tidak ada kuasa terhadap orang-orang yang percaya, dan mempercayakan kepada Pemelihara mereka.

25:58. Percayakanlah (tawakallah) kepada Yang Hidup, Yang Tidak Mati, dan sanjunglah dengan memuji-Nya. Cukuplah Dia menyedari kesalahan-kesalahan hamba-hamba-Nya,

26:217. Percayakanlah (tawakallah) kamu kepada Yang Perkasa, Yang Pengasih,

27:79. Maka percayakanlah (tawakallah) kamu kepada Allah; kamu adalah di atas kebenaran yang nyata.

29:59. Orang-orang yang bersabar, dan mempercayakan (tawakal) kepada Pemelihara mereka.

33:3. Dan kamu percayakanlah (tawakal) kepada Allah; cukuplah Allah sebagai wakil.

33:48. Dan janganlah mentaati orang-orang yang tidak percaya (kafir), dan orang-orang munafik, dan janganlah mempedulikan gangguan mereka, dan kamu percayakanlah kepada Allah; cukuplah Allah sebagai wakil.

39:38. Jika kamu menanyakan mereka, "Siapakah yang mencipta langit dan bumi?" mereka akan berkata, "Allah." Katakanlah, "Apa pendapat kamu mengenai apa yang kamu seru selain daripada Allah - jika Allah menghendaki penderitaan untukku, adakah mereka akan menghilangkan penderitaan-Nya? Atau, jika Dia menghendaki pengasihan untukku, adakah mereka akan menahan pengasihan-Nya?" Katakanlah, "Cukuplah Allah bagiku; kepada-Nya semua orang yang mempercayakan (bertawakal) mempercayakan.

42:10. Dan dalam apa sahaja yang kamu memperselisihkan, putusannya kepada Allah. Demikian itulah Allah, Pemeliharaku; kepada-Nya aku mempercayakan (tawakal), dan kepada-Nya aku berkesesalan.

42:36. Apa sahaja benda yang kamu diberi ialah kesenangan kehidupan dunia; tetapi apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik, dan lebih kekal bagi orang-orang yang percaya, dan mempercayakan (tawakal) kepada Pemelihara mereka.

58:10. Pembicaraan rahsia adalah daripada syaitan, supaya orang-orang yang percaya bersedih; tetapi ia tidak memudaratkan mereka sedikit pun, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin mempercayakan (tawakal).

60:4. Kamu ada teladan yang baik pada Ibrahim, dan orang-orang yang bersama dia, apabila mereka berkata kepada kaum mereka, “Kami berlepas diri daripada kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami tidak percaya kepada kamu, dan antara kami dan kamu, permusuhan adalah nyata, dan kebencian selama-lamanya, sehingga kamu mempercayai Allah satu-satunya.” Melainkan apa yang Ibrahim mengucapkan kepada bapanya, “Sungguh, aku akan meminta ampun bagi kamu; tetapi aku tidak ada kuasa untuk melakukan sesuatu bagi kamu terhadap Allah.” “Wahai Pemelihara kami, kepada Engkau kami mempercayakan; kepada Engkau kami berkesesalan; kepada Engkau kepulangan.

64:13. Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia. Dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin mempercayakan (tawakal).

65:3. Dan Dia memberi rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak menjangkakan. Dan sesiapa mempercayakan (tawakal) kepada Allah, Dia akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sesungguhnya Allah mengadakan ukuran bagi segala sesuatu.

67:29. Katakanlah, “Dia Yang Pemurah. Kami percaya kepada-Nya, dan kepada-Nya kami mempercayakan (tawakal). Kamu pasti akan mengetahui siapa dia yang dalam kesesatan yang nyata.”

No comments: